sobota, 7 marca 2009

Bezpieczne fundusze inwestycyjne

Za najpewniejsze fundusze uważa się pieniężne oraz nieco bardziej ryzykowne obligacyjne i papierów dłużnych. Powszechnie synonimem solidności w Polsce są Niemcy. Czy może być coś bezpieczniejszego niż niemiecki fundusz pieniężny? Wystarczy kliknąć w poniższy obrazek i przekonać się:

Ze strony DWS:

"Profil inwestora

Fundusz dedykowany jest inwestorom z niską skłonnością do podejmowania ryzyka, których podstawowym celem inwestycyjnym jest osiąganie umiarkowanych, lecz stabilnych stóp zwrotu. Ewentualne wahania wartości są możliwe w krótkim terminie, jednakże w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym możliwość poniesienia straty jest minimalna.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus."

A tymczasem ...

"W 2002 r. zainwestowaliśmy po 40 mln zł w dwie obligacje strukturyzowane oparte na ryzyku kredytowym Polski. Założyliśmy, że wiarygodność kredytowa kraju będzie stabilna lub rosła. Tymczasem w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła i to spowodowało problemy z wyceną papierów. W tamtym czasie byliśmy przekonani, że to bezpieczny instrument, ale okazało się inaczej. Trudno było jednak przewidzieć taki rozwój sytuacji. Z perspektywy czasu musimy przyznać, że nie była to dobra inwestycja — mówi Jan Mieczkowski, prezes DWS w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu".

W takim razie mam pytanie w jakim celu w funduszu rzekomo pieniężnym znalazły się wieloletnie obligacje strukturyzowane Deutsche Bank o nazwach Earls Eight oraz Earls Eirles Three i czy KNF znowu się nie dopatrzy nic w tym złego? Na drugie pytanie znam odpowiedź ...

Zresztą na stronie 10 prospektu funduszu DWS pisze otwartym tekstem:
"Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego." Wzruszająca szczerość.